/ 96

 

 

 

Содержание

 

 

Вступне слово...........................................................3

 

Закоханий чортъ .....................................................25


 

 

 

 

Літературно-художнє видання

 

олекса стороженко

Закоханий чортъ

 

Оповідання

 

 

Автор вступу

В. М. Дєдов

 

 

 

 

Компьютерна верстка та орігінал-макет

В.М. Дєдов

 

 

 

 

Підписано до друку 11.10.2010. Формат 60х84 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнитура Times.

Обл. вид. арк. 1,82. Тираж 1000 прим. Зам. № 105/6.

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Донбас».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК № 728 від 19.12.2001. Виготовлено ТОВ «РА «Ваш імідж».

83055, м. Донецьк, вул. Артема, 80а.

За участю ФОП Малихіна І. Б.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ № 135 від 09.02.2008.


- 95 -
 
- 96 -
  
/ 96