/ 298

 

 

 

Літературно-художнє видання

 

Василь Іванович Немирович-Данченко

 

Святі Гори

нариси та враження

 

Автор вступу та коментарів

В. М. Дєдов

 

 

Оформлення

Е. Є. Флерова

 

Компьютерна верстка та орігінал-макет

В. В. Ковальов

 

 

 

 

Підписано до друку 11.05.2010. Формат 60х84 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнитура Old rus.

Обл. вид. арк. 8,02. Тираж 1000 прим. Зам. № 105/2.

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Донбас».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК № 728 від 19.12.2001. Виготовлено ТОВ «РА «Ваш імідж».

83055, м. Донецьк, вул. Артема, 80а.

За участю ФОП Малихіна І. Б.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ № 135 від 09.02.2008.


- 298 -
  
/ 298