/ 192

 

 

Содержание

 

 

Вступительное слово .......................................... 3

 

Муравьёв А.Н. Святые Горы .............................. 29

 

Комментарии ....................................................... 132

 

Муравьёв А.Н. Письмо в С.-Петербург.

 

Святые Горы. 27 мая 1858 г. ............................... 151

 

Комментарии ....................................................... 167

 

Муравьёв А.Н. Несколько слов

 

в память Т.Б. Потёмкиной .................................. 171

 

Муравьёв А.Н.Твёрдо стала ты пятою .............. 187


 

 

 

 

Літературно-художнє видання

 

 

А.М. Муравйов про Святі гори

 

Автор вступу та коментарів

В. М. Дєдов

 

 

Оформлення

Е. Є. Флерова

 

Компьютерна верстка та орігінал-макет

В. В. Ковальов

 

 

 

 

 

Підписано до друку 11.05.2010. Формат 60х84 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнитура Times.

Обл. вид. арк. 5,34. Тираж 1000 прим. Зам. № 105/1.

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Донбас».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК № 728 від 19.12.2001. Виготовлено ТОВ «РА «Ваш імідж».

83055, м. Донецьк, вул. Артема, 80а.

За участю ФОП Малихіна І. Б.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ № 135 від 09.02.2008.


- 191 -
 
- 192 -
  
/ 192