/ 124

 

 

 

Содержание

 

 

Вступительное слово ...............................................3

 

«Святые Горы» (Поездка по Донцу).....................23

 

Комментарии ........................................................ 113


 

 

 

Літературно-художнє видання

 

Евген Львович Марков

 

«Святі Гори»

 

(Поїздка по Дінцю)

 

 

Автор вступу та коментарів

В. М. Дєдов

 

 

 

 

Компьютерна верстка та орігінал-макет

В. В. Ковальов

 

 

 

Підписано до друку 11.08.2010. Формат 60х84 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнитура Times.

Обл. вид. арк. 2,53. Тираж 1000 прим. Зам. № 105/4.

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Донбас».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК № 728 від 19.12.2001. Виготовлено ТОВ «РА «Ваш імідж».

83055, м. Донецьк, вул. Артема, 80а.

За участю ФОП Малихіна І. Б.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ № 135 від 09.02.2008.


- 123 -
 
- 124 -
  
/ 124