/ 236
  

бистих архівів (Нідерланди) і такі історичні матеріали як партіту- ри музичних творів - романсів князя М.Б.Голіцина, похованого на території Святогірської лаври. Традиційними вже є розділи збірки, які оприлюднюють результати новітніх археологічних досліджень, історичні і пам’яткоохоронні дослідження 2010 року. Всього в юві- лейну, п’яту збірку наукових праць «Святогірський альманах 2010» залучені 15 статей та повідомлень 21 автора – науковців Державно- го історико-архітектурного заповідника м.Святогірська, Донецько- го національного університету, Донецького обласного краєзнавчо- го музею, інших науково-дослідних, реставраційних, учбових та музейних закладів України. Більшість авторів є випускниками або викладачами історичного факультету Донецького національного університету, тому невипадково редакційна колегія вже протягом п’яти років представлена профессорсько-викладацьким складом факультету на чолі з деканом, доктором історичних наук, професо- ром П.В. Добровим.

Наукові матеріали друкуються на мові рукописів, наданих авто- рами.

Від імені редакційної колегії висловлюю вдячність всім авторам, які протягом п’яти років надають матеріали своїх наукових дослі- джень в цю збірку, яка стала щорічним виданням Святогірського державного історико-архітектурного заповідника.

 

 

 

Редактор – упорядник збірки

директор КЗ «Державний історико-архітектурний

заповідник у м.Святогірську»                                                             В.М.Дєдов


 

Зміст

 

Вступ ...................................................................................................................... 3

 

Розділ I Археологічні дослідження

 

Голубєва І.В.

Археологічне дослідження фортець Ізюмської укріпленої лінії ...................... 8

 

Гриб В.К., Давыденко В.В.

Пальчатая фибула из Святогорья ....................................................................... 19

 

Кондратьев А.В.

Исследования пещерных сооружений в районе села Богородичное

Славянского района Донецкой области ............................................................ 23

 

Колесник А.В., Давыденко В.В., Шамрай А.В. Археологическое краеведение Донбасса

(А.И.Абрамов. Штрихи к портрету).................................................................. 29

 

Кравченко Э.Е., Петренко А.Н.

Постройки Сидоровского комплекса хазарского времени

(по материалам раскопок 2010 г.) ..................................................................... 37

 

Шамрай А.В., Соловник А.А., Филиппов А.П. Христианское население среднего течения

Северского Донца в X-XIII вв. ........................................................................... 49

 

Розділ II

Історичні дослідження. Музеєзнавство.

 

Дєдов В.М.

Запорозькі козаки в Святих Горах

(за історичними джерелами і народними переказами XVIII-XIX ст.) ........... 56

 

Дєдов В.Н.

Синодик Киево-Печерской лавры из фондов Святогорского заповедника ... 65- 4 -
 
- 5 -
  
/ 236