/ 236
  

бистих архівів (Нідерланди) і такі історичні матеріали як партіту- ри музичних творів - романсів князя М.Б.Голіцина, похованого на території Святогірської лаври. Традиційними вже є розділи збірки, які оприлюднюють результати новітніх археологічних досліджень, історичні і пам’яткоохоронні дослідження 2010 року. Всього в юві- лейну, п’яту збірку наукових праць «Святогірський альманах 2010» залучені 15 статей та повідомлень 21 автора – науковців Державно- го історико-архітектурного заповідника м.Святогірська, Донецько- го національного університету, Донецького обласного краєзнавчо- го музею, інших науково-дослідних, реставраційних, учбових та музейних закладів України. Більшість авторів є випускниками або викладачами історичного факультету Донецького національного університету, тому невипадково редакційна колегія вже протягом п’яти років представлена профессорсько-викладацьким складом факультету на чолі з деканом, доктором історичних наук, професо- ром П.В. Добровим.

Наукові матеріали друкуються на мові рукописів, наданих авто- рами.

Від імені редакційної колегії висловлюю вдячність всім авторам, які протягом п’яти років надають матеріали своїх наукових дослі- джень в цю збірку, яка стала щорічним виданням Святогірського державного історико-архітектурного заповідника.

 

 

 

Редактор – упорядник збірки

директор КЗ «Державний історико-архітектурний

заповідник у м.Святогірську»                                                             В.М.Дєдов- 4 -
  
/ 236