/ 236
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Проведення в 2005 році Всеукраїнської науково-практичної кон- ференції по проблемах збереження культурної спадщини України на базі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Свято- гірську дало поштовх до подальшого вивчення історико-культурної спадщини Донецького регіону.

В 2006-2010 рр. був проведений комплекс науково-дослідних ро- біт в межах території середньої течії Сіверського Дінця, яка остан- нім часом визначена як Святогірський історичний ареал. Ядром ареалу є комплекс пам’яток історії та культури XVII-XIX ст. Свя- тогірського Успенського монастиря, оголошений урядом України в

1980 р. історико-архітектурним заповідником. Разом з цим до Свя- тогірського історичного ареалу входить значна кількість археоло- гічних пам’яток, об’єкти монументального мистецтва і історичні комплекси періоду Великої Вітчизняної війни. Результати наукових досліджень історико-культурної спадщини Святогірського історич- ного ареалу викладені в чотирьох щорічних наукових збірках «Свя- тогірський альманах 2006; 2007; 2008; 2009». Назва збірки відо- бражає мету редакційної колегії – якомога ширше охопити спектр наукових інтересів стосовно такого унікального явища в природно- му і історико-культурному просторі України як Святі Гори на Сі- верському Дінці.

В 2010 році тематика досліджень дещо розширилась за раху- нок включення такого напрямку як сучасне сакральне мистецтво православних храмів і його відображення в виставковій діяльності музею. Вперше альманах публікує матеріали з закордонних осо-- 3 -
  
/ 236