/ 236
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Проведення в 2005 році Всеукраїнської науково-практичної кон- ференції по проблемах збереження культурної спадщини України на базі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Свято- гірську дало поштовх до подальшого вивчення історико-культурної спадщини Донецького регіону.

В 2006-2010 рр. був проведений комплекс науково-дослідних ро- біт в межах території середньої течії Сіверського Дінця, яка остан- нім часом визначена як Святогірський історичний ареал. Ядром ареалу є комплекс пам’яток історії та культури XVII-XIX ст. Свя- тогірського Успенського монастиря, оголошений урядом України в

1980 р. історико-архітектурним заповідником. Разом з цим до Свя- тогірського історичного ареалу входить значна кількість археоло- гічних пам’яток, об’єкти монументального мистецтва і історичні комплекси періоду Великої Вітчизняної війни. Результати наукових досліджень історико-культурної спадщини Святогірського історич- ного ареалу викладені в чотирьох щорічних наукових збірках «Свя- тогірський альманах 2006; 2007; 2008; 2009». Назва збірки відо- бражає мету редакційної колегії – якомога ширше охопити спектр наукових інтересів стосовно такого унікального явища в природно- му і історико-культурному просторі України як Святі Гори на Сі- верському Дінці.

В 2010 році тематика досліджень дещо розширилась за раху- нок включення такого напрямку як сучасне сакральне мистецтво православних храмів і його відображення в виставковій діяльності музею. Вперше альманах публікує матеріали з закордонних осо-


 

бистих архівів (Нідерланди) і такі історичні матеріали як партіту- ри музичних творів - романсів князя М.Б.Голіцина, похованого на території Святогірської лаври. Традиційними вже є розділи збірки, які оприлюднюють результати новітніх археологічних досліджень, історичні і пам’яткоохоронні дослідження 2010 року. Всього в юві- лейну, п’яту збірку наукових праць «Святогірський альманах 2010» залучені 15 статей та повідомлень 21 автора – науковців Державно- го історико-архітектурного заповідника м.Святогірська, Донецько- го національного університету, Донецького обласного краєзнавчо- го музею, інших науково-дослідних, реставраційних, учбових та музейних закладів України. Більшість авторів є випускниками або викладачами історичного факультету Донецького національного університету, тому невипадково редакційна колегія вже протягом п’яти років представлена профессорсько-викладацьким складом факультету на чолі з деканом, доктором історичних наук, професо- ром П.В. Добровим.

Наукові матеріали друкуються на мові рукописів, наданих авто- рами.

Від імені редакційної колегії висловлюю вдячність всім авторам, які протягом п’яти років надають матеріали своїх наукових дослі- джень в цю збірку, яка стала щорічним виданням Святогірського державного історико-архітектурного заповідника.

 

 

 

Редактор – упорядник збірки

директор КЗ «Державний історико-архітектурний

заповідник у м.Святогірську»                                                             В.М.Дєдов- 3 -
 
- 4 -
  
/ 236