/ 236

«Державний  історико-архітектурний  заповідник  в  м.  Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

16. Усачук Анатолій Миколайович – канд. істор. наук, старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток археології Донецького обласного краєзнавчого музею.

 

17. Філіпов Олександр Петрович – краєзнавець (м. Константинівка Доне- цької обл.)

 

18. Шалаєва  Наталія  Григорівна  –  старший  науковий  співробітник  КЗ

«Державний  історико-архітектурний  заповідник  у  м.  Святогірську» (м. Святогірськ Донецької обл.)

 

19. Шамрай  Анатолій  Васильович  –  старший  науковий  співробітник

Слов’янського краєзнавчого музею (м. Слов’янськ Донецької обл.)

 

20. Шарабан Світлана Сергіївна – головний зберігач фондів КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник в м. Святогірську» (м. Святогірськ До- нецької обл.)

 

21. Шутова Олена Станіславівна – художник-реставратор Харківського фі- ліалу Національного науково-дослідного реставраційного центру Украї- ни (м. Харків)


 

 

Наукове видання

 

Святогірський альманах 2010

 

Збірка наукових праць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка

Дедова Д.В.

 

Оригинал-макет

ТОВ «РА «Ваш імідж»

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 10.12.2010

Формат 60х80/16. Папір офсетний №1.

Гарнітура Times. Комбін. друк.

Фіз.-друк. арк. 12,25. Умов. друк.арк. 11,15.

Обл.-вид. арк. 10,82. Зам. № 12/1

Наклад 300 прим.

 

 

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Донбас».

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи

ДК № 728 від 19.12.2001.

 

Друк ТОВ «РА «Ваш імідж» Донецьк, 83055, вул. Артема, 80а. (062) 335-61-37


- 235 -
 
- 236 -
  
/ 236