/ 236
  

УДК 902.6

ББК Т4(4УКР)

С.25

Святогірський альманах 2010 Збірка наукових праць.

КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську». Донецьк. Видавницьтво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж», 2010. – 196 с.

 

 

Редакційна колегія

 

Добров П. В. – докт. істор. наук, проф. (гол. редактор) Колесник О.В. – канд. істор. наук, доцент (заст. гол. редактора) Єрхов Р.П. – докт. істор. наук, проф.

Нікольський В.М. – докт. істор. наук, проф. Пірко В.О. – докт. істор. наук, проф. Крапівін О.В. – докт. істор. наук, проф. Темірова Н.Р. – докт. істор. наук, проф. Дєдов  В.М. – редактор-упорядник

 

 

 

 

В збірнику «Святогірський альманах 2010» публікуються результати науко- вих досліджень останнього часу, які присвячені історико-культурній спадщині Свя- тогірського історичного ареалу в Донецькій області  та окремим об’єктам культурної спадщини України.

До збірки залучені статті, повідомлення науковців Державного історико- архітектурного заповідника, інших музейних і наукових  закладів  Донецької та Хар- ківської областей.

 

Рекомендовано до друку Науковою радою КЗ «Державний історико-архівний заповідник у м. Святогірську», протокол № 8 від 18. 11. 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-48-8

 

© КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м . Святогірську», 2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Проведення в 2005 році Всеукраїнської науково-практичної кон- ференції по проблемах збереження культурної спадщини України на базі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Свято- гірську дало поштовх до подальшого вивчення історико-культурної спадщини Донецького регіону.

В 2006-2010 рр. був проведений комплекс науково-дослідних ро- біт в межах території середньої течії Сіверського Дінця, яка остан- нім часом визначена як Святогірський історичний ареал. Ядром ареалу є комплекс пам’яток історії та культури XVII-XIX ст. Свя- тогірського Успенського монастиря, оголошений урядом України в

1980 р. історико-архітектурним заповідником. Разом з цим до Свя- тогірського історичного ареалу входить значна кількість археоло- гічних пам’яток, об’єкти монументального мистецтва і історичні комплекси періоду Великої Вітчизняної війни. Результати наукових досліджень історико-культурної спадщини Святогірського історич- ного ареалу викладені в чотирьох щорічних наукових збірках «Свя- тогірський альманах 2006; 2007; 2008; 2009». Назва збірки відо- бражає мету редакційної колегії – якомога ширше охопити спектр наукових інтересів стосовно такого унікального явища в природно- му і історико-культурному просторі України як Святі Гори на Сі- верському Дінці.

В 2010 році тематика досліджень дещо розширилась за раху- нок включення такого напрямку як сучасне сакральне мистецтво православних храмів і його відображення в виставковій діяльності музею. Вперше альманах публікує матеріали з закордонних осо-- 2 -
 
- 3 -
/ 236