/ 236
  

Державний

історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святогірський  альманах

2 0 1 0

 

 

 

Збірка  наукових праць

 

 

 

 

 

 

І. Археологічні  дослідження.

 

ІІ. Історичні дослідження. Музеєзнавство. III. Додаток до розділу I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк

2010


 

УДК 902.6

ББК Т4(4УКР)

С.25

Святогірський альманах 2010 Збірка наукових праць.

КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірську». Донецьк. Видавницьтво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж», 2010. – 196 с.

 

 

Редакційна колегія

 

Добров П. В. – докт. істор. наук, проф. (гол. редактор) Колесник О.В. – канд. істор. наук, доцент (заст. гол. редактора) Єрхов Р.П. – докт. істор. наук, проф.

Нікольський В.М. – докт. істор. наук, проф. Пірко В.О. – докт. істор. наук, проф. Крапівін О.В. – докт. істор. наук, проф. Темірова Н.Р. – докт. істор. наук, проф. Дєдов  В.М. – редактор-упорядник

 

 

 

 

В збірнику «Святогірський альманах 2010» публікуються результати науко- вих досліджень останнього часу, які присвячені історико-культурній спадщині Свя- тогірського історичного ареалу в Донецькій області  та окремим об’єктам культурної спадщини України.

До збірки залучені статті, повідомлення науковців Державного історико- архітектурного заповідника, інших музейних і наукових  закладів  Донецької та Хар- ківської областей.

 

Рекомендовано до друку Науковою радою КЗ «Державний історико-архівний заповідник у м. Святогірську», протокол № 8 від 18. 11. 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-1615-48-8

 

© КЗ «Державний історико-архітектурний заповідник у м . Святогірську», 2010- 1 -
 
- 2 -
/ 236